โรงแรมโฆษะมอบต้นราชพฤกษ์ เพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระจังหวัด "ขอนแก่น ดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูน" และวันสิ่งแวดล้อมโลก