EXPERIENCE SHARING By KOSA GROUP'S PRESIDENT
           คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โฆษะกรุ๊ป รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับ นักศึกษาคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจและบริหารการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น