โรงแรมโฆษะ สนับสนุนต้นราชพฤกษ์ ขนาด 2.5 เมตร จำนวน 386 ต้น โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณริมอ่างน้ำค่ายเปรมติณสูลานนท์ โดยมี คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ประธานกรรมการบริหาร นำทีมผู้บริหารและพนักงาน โรงแรมโฆษะร่วมปลูกในครั้งนี้ด้วย