คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ ในฐานะประธาน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 
            ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ (แทนสีเคมี) นอกจากไม่เป็นภัยต่อคนย้อมแล้วยังเป็นมิตรต่อพืชและสัตว์ อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างเอกลักษณ์จุดเด่นให้กับผ้าไหม ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท