คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะองค์กรนำร่องการสร้างความสุขในองค์กรตามแนวคิด"สตรีสติ" โดยมีนายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้มอบ

              โรงแรมโฆษะ เป็นองค์กรต้นแบบที่ฝึกคนจิตอาสาพนักงานโรงแรมทุกคนมีผู้บริหารเป็นต้นแบบจิตอาสา และการที่โรงแรมเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ตลอดปี ทำให้พนักงานได้ฝึกฝนการให้บริการด้วยหัวใจไม่ใช่เพื่อเงิน ซึ่งพนักงานได้สะท้อนว่าการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่โรงแรมจัดขึ้นนั้นเป็น "โอกาสแห่งการทำบุญ" โดยทีมงานหลักในการดำเนินโครงการจิตอาสาต่างๆ ผ่านการอบรมแกนนำ "สตรีคือสติ" ทำให้ทีมเกิดพลังของการให้อย่างไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคและทำงานที่ยากให้สำเร็จ "ด้วยหัวใจของผู้ให้"