"จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ครั้งที่ 18"
จัดโดย เสถียรธรรมสถาน ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และโรงแรมโฆษะ
สนับสนุน โดย ชมรมจิตอาสาขอนแก่น น้ำเต้าหู้ตรานางพยาบาล

คุณพ่อ คุณแม่ ร่วมสร้างครอบครัวสร้างสังคมจิตอาสา
ให้เป็นสังคมอริยะ ...เพราะอริยะสร้างได้ ด้วยหัวใจพ่อแม่♥️ หัวใจโพธิสัตว์