ผู้บริหารและ พนักงาน โรงแรมโฆษะ ร่วมจัด Big Cleaning Day ทำความสะอาด ในพื้นที่บริษัทและโดยรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยหลักปฏิบัติ 5 ส อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี