คุณธนัท โฆษะวิสุทธิ์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ รับเกียรติบัตร จาก ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาส ที่โรงแรมโฆษะ สนับสนุนการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ