วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒
ในฐานะที่โรงแรมโฆษะให้การสนับสนุนต้นราชพฤกษ์ ใน "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ ๗๐ ปี ครองราชย์ ๘๔ พรรษา มหาราชินี ของจังหวัดขอนแก่น" ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพองที่ ๒ (ภูเม็ง) อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โดยผู้บริหารโรงแรมโฆษะก็ได้ร่วมปลูกต้นคูนในครั้งนี้ด้วย