คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ
เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2016 ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการ” จาก
ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี
จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย