คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน โรงแรมโฆษะ
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้