1
 
ขอเชิญร่วม กิจกรรม“ธรรมะเยียวยาสังคม” ครั้งที่ 42
ฟังธรรมบรรยายเรื่อง “ฝึกจิต พิชิตใจ”
โดย พระอาจารย์ ธวัชชัย ธมฺมทีโป
และ พระอาจารย์ สุรพจน์ สทฺธาธิโก

วันพฤหสับดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ
สำรองที่นั่งฟรี (043) 389-389